Bio 120 Lecture
Bio 120 Lab
Bio 101 Monday/Wednesday
Bio 101 Tuesday/Thursday 9:30
Bio 101 Tuesday/Thursday 11:00
Bio 101 Friday

Bio 101 Lab
Bio 101 Summer 4-week (early)
Bio 101 Summer 6-week (regular)